mautriet

Tạm ...như đ đng

Rate this Entry
chẳng thm c đề

m c để lm g
treo ni cởn cở
thằng thợ lm ngơ
thước ..tất
tất tần tật..như
cm
dụ bầy
heo ,ho
ro reo
hng
hục anh tro
leo
ton ba dớ
quăng vo đống
rc
l
cọc ci
loi
thơ
nhỏ giọt
giọtTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTT
NGOTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
by troooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooog
veoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooo
mẹ noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
cứ tro
cứ cởi
thmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
truồng
by raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a ha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments