mautriet

.....

Rate this Entry
hi
biển
cồn cát
dọi
trần phơi
phới hoang

dượi một thời luân
lưu
miết cuồng

xe
nát bờ khơi
khóc gịng ẩn
với
hoa ngôi hằng hằng
như lăng
có ǵ!!!!!!!!!!!
Tags: tho Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments